پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرسیدگی به تخلف 114 راننده و 124 شرکت در راستای نظارت بر فعالیت های بخش حمل و نقل عمومی جاده ای سیستان و بلوچستان

تاریخ انتشار: 1398/06/27

بنا بر گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان، به منظور نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات بخش حمل و نقل جاده ای، از ابتدای سال جاری تا کنون جلسات کمیسیون ماده 11 استانی مربوط به تخلفات رانندگان و ماده 12 استانی مربوط به تخلفات شرکت های حمل و نقل باری و مسافری، هر کدام در 10 نوبت برگزار و به تخلفات 114 راننده و 124 شرکت حمل و نقل رسیدگی گردید.
تیمور باقری معاون حمل و نقل جاده ای استان در خصوص آراء صادره در این جلسات اعلام داشت: با توجه به اختیارات تفویض شده به کمیسیون استانی، برای رانندگانی که تخلف آنها احراز گردید آراء متفاوتی از تذکر کتبی با درج در سوابق کارت هوشمند تا لغو کارت هوشمند به مدت یک ماه، در نظر گرفته شده است.
باقری در خصوص تخلفات انجام شده در بخش شرکت ها نیزعنوان داشت: پرونده تخلف 124 شرکت حمل و نقل باری و مسافری نیز مورد بررسی قرار گرفته که پس از استماع دفاعیات و ارائه مدارک توسط نمایندگان شرکت های متخلف، آراء مختلفی از جمله لغو پروانه فعالیت به مدت یک ماه، جریمه نقدی و یا تذکر کتبی با درج در پرونده، صادر شده است.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت نظارت بر خدمات ارائه شده در بخش حمل ونقل عمومی جاده ای، افزود: این اداره کل به صورت مستمر بر فعالیت رانندگان و شرکت ها نظارت می نماید و  شهروندان عزیزمی توانند از طریق مراجعه حضوری به ادارات و نمایندگی های تابعه این اداره کل در شهرستان های استان و یا ارسال پیامک به شماره 3000141 و یا تماس با تلفن 141، هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت را به این اداره کل منعکس نمایند.

مشخصات:
نظرات: *