پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیسرعت اتوبوس‌هاي برون شهري توسط پليس کنترل شود

تاریخ انتشار: 1393/11/13

عضو كميته حمل و نقل شوراي شهر تهران، گفت: يکي از عوامل تصادفات جاده اي سرعت بيش از حد اتوبوس هاست که اين امر بايد توسط پليس کنترل شود محسن سرخود با يادآوري اينکه بايد نظارت لحظه‌اي بر عملكرد رفتاري رانندگان داشته باشند، تصريح كرد: فرهنگ‌سازي يك سرمايه‌گذاري اجتماعي است كه دستاوردهاي مهم‌اش متوجه مردم مي‌شود و رضايت مردمي را از ارائه كيفي و كمي خدمات در پي دارد وي ادامه داد: يك راننده اتوبوس روزانه با صدها نفر از شهروندان سر و كار دارد و همين ارتباط چهره‌ به چهره و مراودات‌اش با مردم مي تواند هم اثرات سوء بر فرهنگ عمومي بگذارد و هم با استانداردسازي‌هاي رفتاري، به ترويج و اشاعه رفتار صحيح و انتقال مفاهيم آموزشي بيانجامد از همين رو است كه بارها در شوراي شهر تهران آموزش‌هاي عمومي و اصلاح رفتارهاي غلط رانندگان اتوبوس مورد تاكيد اعضا قرار گرفته است سرخو همچنين كنترل سرعت رانندگان اتوبوس‌ها را بر عهده پليس دانست و تاكيد كرد: متولي اصلي كنترل سرعت رانندگان اتوبوس‌ها، پليس راهنمايي و رانندگي است كه چه به صورت محسوس و چه نامحسوس و هوشمند، عملكرد اين رانندگان را كنترل كند اما بايد اين مهم را در نظر بگيريم، اگر راننده‌اي با فرهنگ صحيح تردد در جاده‌ها آشنا شود، بي‌هيچ ترديدي اقدام به تخطي از سرعت مجاز نمي‌كند تا هم جان خود و هم مسافران‌اش را به خطر نياندازد


مشخصات:
نظرات: *