پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیشناورهاي تجاري و صيادي منطقه چابهار 112ميليون ليتر سوخت مصرف کردند

تاریخ انتشار: 1393/11/13

به گزارش روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار ، ' عبداله گيتي منش' افزود: شناورهاي فعال در اين منطقه در بازه زماني ابتداي امسال تا پايان ديماه،111 ميليون و 671 هزار و 409 ليتر نفت گاز مصرف کردند که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 14 درصد رشد داشته استبه گفته وي، مصرف اين فرآورده نفتي در 10 ماه پارسال 97 ميليون و 873 هزار و 4 ليتر بوده استوي دليل افزايش مصرف نفت گاز در 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال را تعداد سفرهاي انجام شده بوسيله شناورهاي تجاري و صيادي عنوان کردبه گفته وي در 306 روز امسال، تعداد سفرهاي شناورهاي صيادي نسبت به مدت مشابه پارسال، 314 مورد افزايش يافته استمدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار، خاطر نشان کرد: در مدت يادشده 834 سفر براي شناورهاي تجاري ثبت شد در حالي که در سال گذشته اين تعداد سفر 520 مورد بوده استگيتي منش درباره تعداد سفرهاي شناورهاي صيادي در 306 روز امسال نيز گفت: در اين بازه زماني چهار هزار و 130 مورد سفر براي شناورهاي صيادي منطقه چابهار ثبت شد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال، ( 3993 مورد) اين سفرها 137 مورد افزايش يافته استمدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چابهار، تصريح کرد: بندر چابهار تنها بندر اقيانوسي کشور محسوب مي شود که از موقعيت راهبردي ويژه اي برخوردار استوي گفت: اين مهم توجه مسوولان عاليرتبه کشور را به خود معطوف داشته به نحوي که رييس جمهوري در 9 ماه گذشته دو بار به اين بندر سفر کرده استگيتي منش توجه ويژه دولت به منطقه آزاد تجاري چابهار و تعريف و اجراي پروژه هاي متعدد عمراني و تجاري در اين منطقه را در رشد مصرف فرآورده هاي نفتي، خاصه در شناورهاي تجاري مهم خواند


مشخصات:
نظرات: *