پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیواگذاري 10 هزار دستگاه خودرو به روستائيان کشور

تاریخ انتشار: 1393/08/01

معاون وزير راه و شهرسازي در امور راههاي روستائي امروز در چالدران گفت : امسال در بخش حمل و نقل عمومي روستايي ، واگذاري 10 هزار خودرو سواري از نوع ون با پرداخت تسهيلات و يارانه به روستائيان کشور به تصويب رسيده استمير شفيع افزود : مراحل مقدماتي واگذاري خودروها طي شده و مقرر شده است اين خودروها در 2 هزار مسير روستائي در بخش حمل و نقل عمومي فعاليت کنندوي هدف از اجراي اين طرح را ارائه خدمات به روستائيان در زمينه حمل و نقل و ايجاد اشتغال براي روستائيان جوياي کار عنوان کرد و افزود : هزينه هر يک دستگاه خودروي ون 600 ميليون ريال بر آورد شده است


مشخصات:
نظرات: *