پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاستاندار : روستاييان ضامن ايمني کشور هستند

تاریخ انتشار: 1393/07/14

علي اوسط هاشمي پيش از ظهر امروز در ديدار با نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي شهر و روستا و دهياران در سالن خاتم استانداري سيستان و بلوچستان اظهار کرد: نگاه برابر به شهر و روستا نمي‌تواند پايداري روستاها را به دنبال داشته باشد، بلکه نيازمند تحول هستيم، بايد روستاييان را بيشتر مورد توجه قرار دهيماستاندار سيستان و بلوچستان با تاکيد بر کاهش فاصله بين روستا و شهر، افزود: بايد از حرکت روستاييان به سمت شهرها جلوگيري کنيم و توجه به روستاييان را به عنوان صاحبان توليد و سرمايه مدنظر قرار دهيماين مسئول ادامه داد: بودن در کنار مردم براي اداره امور کشور موفقيت را به دنبال دارد، حفظ عزت و کرامت روستاييان براي همگان واجب استوي با تاکيد بر اينکه بازي با الفاظ، نگاه شعاري و تعارف را بايد بگذاريم کنار و صادقانه براي توسعه روستاها تلاش کنيم گفت: بايد اقداماتي انجام شود تا در برنامه ششم توسعه، نگاه تصميم‌گيران کلان کشور به نقاط روستايي و نقش و تاثير آنها در توسعه معطوف شوداستاندار سيستان و بلوچستان اضافه کرد: برنامه ششم توسعه بايد روستامحور باشد، بايد جهت صنايع را به مناطق روستايي سوق دهيم، از صنايع کوچک شروع کرده و زمينه ايجاد صنايع بزرگ را نيز در روستاها فراهم کنيماين مسئول ادامه داد: اگر امروز به اقتصاد مقاومتي بينديشيم، محصولات غذايي و دامي و حبوبات و گندم را بايد خودمان از تلاش کشاورزان منطقه تامين کنيم و تا زماني آنها پاي کار هستند، از واردات بپرهيزيموي با تاکيد بر اينکه نقش روستاييان در توليد و تامين نيازهاي اوليه مردم بسيار مهم است، گفت: بايد به روستاييان از نگاه ضرورت در مسير توليد نگاه کرده و منزلت و کرامت او را حفظ کنيمهاشمي گفت: روستايي کسي است که روزي حلال و حاصل دسترنج خود را مي‌خورد و بر توان و قدرت خود تکيه مي‌کند که اين بسيار ارزشمند است، روستاييان ضامن ايمني کشور هستند زيرا کشوري ايمن است که بتواند نيازهاي اوليه خود را برطرف کنداستاندار سيستان و بلوچستان بيان کرد: در اين شرايط که مهاجرت از روستا به شهرها با شدت در حال انجام است، بايد تدبيري اتخاذ کنيم که اين مهاجرت در راستاي ايجاد توليد و اشتغال باشد در غير اين صورت آسيب و خسارت را به دنبال خواهد داشت و هزينه‌هاي سنگين به کشور وارد مي‌کند


مشخصات:
نظرات: *