پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاستاندار :سیستان و بلوچستان بهار اقتصادی خوبی در پیش دارد‌

تاریخ انتشار: 1393/02/07

علی اوسط هاشمی امشب در جمع فعالان اقتصادی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: حل مشکلات اقتصادی استان در گروی دیدگاه فعالان اقتصادی و با تدبر و تفکر استاستاندار سیستان و بلوچستان افزود: ملت باید با خودباوری تعیین کنند آینده کشور باشند و هدف مردم و مسئولان به صورت مشترک پیشرفت و توسعه کشور اسلامی ایران استاستاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: اتاق بازرگانی، اصناف و سایر ارگان‌های دولتی و خصوصی اقتصادی محورهای توسعه و پیشرفت هستنداین مسئول ادامه داد: مردم و دولت باید با حرکت جمعی و کار گروهی در راستای پیشرفت گام بردارند و از حرکات انفرادی اجتناب کنندوی اذعان داشت: زینت‌بخش شدن امسال به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نشان از تفکر عمیق رهبری در اتحاد و کارگروهی توسط مردم و دولت استهاشمی گفت: اگر از سرمایه‌های انسانی غافل شویم به هیچ عنوان با وجود منابع و سرمایه کلان نمی‌توانیم به اهداف خود برسیماستاندار سیستان و بلوچستان افزود: انتقادی که براساس دانایی و تجارب باشد سازنده است و می‌تواند موجب پیشرفت و توسعه اقتصادی شوداین مسئول ادامه داد: شان ملی و کسب موقعیت ملی برای استان از مهم‌ترین اهدافی است که در این دولت مورد توجه مسئولان قرار گرفته استوی گفت: به دست آوردن جایگاه مناسب و سرمایه اجتماعی در کشور در گروی تفکری متفاوت و باور مزیت‌های گسترده استان استاستاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران بومی باید کل کشور را جامعه هدف خویش قرار دهند و محدود به چارچوب سیستان و بلوچستان نشونداین مسئول بیان داشت: دشمنان انقلاب و جمهوری اسلامی طاقت دیدن تحول و پیشرفت و گام گذاشتن کشور در مسیر توسعه را ندارندوی افزود: دولت باور دارد که سیستان و بلوچستان می‌تواند در میسر تعالی و گام بردارداستاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: 15 شرکت سرمایه‌گذار و بانکی ساخت دو ‌پتروشیمی را در استان آغاز خواهند کرد که با حضور پتروشیمی و توسعه بنادر چابهار و ریل آهن یعنی بهار اقتصاد در استان نویدبخش استاین مسئول گفت: بهتر است دبیرخانه فعالان اقتصادی تشکیل شود که مشکلات اقتصادی استان را به مرکز انتقال دهداوسط هاشمی در پایان تاکید کرد: بزرگترین نشست صنعت کشور در استان سیستان و بلوچستان با حضور تمام سرمایه‎گذاران نشانه دهنده بستر مناسب این استان برای توسعه و پیشرفت کشور است که نیازمند توجه و مدیریت صحیح در بخش خصوصی و دولتی است که بتوان در مسیر توسعه استان گام برداشت


مشخصات:
نظرات: *